Vedtekter

VEDTEKTER FOR "NORSK SELSKAP FOR KLINISK ERNÆRING" (NSKE)
(The Norwegian Society of Clinical Nutrition and Metabolism)

Revisjon vedtatt på årsmøtet 18. januar 2007

§ 1 Navn
Selskapets navn er Norsk Selskap for Klinisk Ernæring (NSKE) (Norwegian Society for Clinical Nutrition and Metabolism)

§ 2 Formål
1 Norsk selskap for klinisk ernæring (NSKE) skal fremme kunnskap om følgene av underernæring og feilernæring, og om betydningen av ernæring i behandling av sykdom.
2 Selskapet skal stimulere til forskning og fagutvikling i klinisk ernæring, spesielt innen underernæring og feilernæring

§ 3 Virksomhet
1 NSKE skal koordinere innsatsen fra leger, sykepleiere, ernæringsfysiologer, farmasøyter og andre som er involverte i selskapets formål.
2 NSKE skal delta i å fastsette standarder for den praktiske utførelse av oral, enteral og parenteral ernæring
3 NSKE skal bidra til at det avholdes kurs, foredrag og annen undervisning med henblikk på å fremme selskapets formål.
4 NSKE skal gi råd til helsearbeidere, pasientforeninger, undervisningsinstitusjoner, produsenter, offentlige myndigheter, politikere samt den øvrige offentlighet med hensikt å fremme Selskapets formål.
5 NSKE skal fremme samarbeidet med norske institusjoner og organisasjoner, samt tilsvarende selskaper i utlandet

§ 4 Medlemskap
1 Som medlem opptas alt helsepersonell som har interesse for ernæringsarbeid på sykehus eller som i sitt daglige arbeid er involvert i omsorg og behandling av syke mennesker
2 Medisinske firmaer kan også taes opp som medlemmer (Firmamedlemskap). Firmamedlemmer har møterett til alle selskapets møter. Disse medlemmer er ikke valgbare til selskapets styre og har ikke stemmerett på årsmøte.

§ 5 Æresmedlemskap
Æresmedlemmer kan innvilges av årsmøte etter innstilling fra foreningens styre.

§ 6 Styre
1 Selskapet har et styre på 7 medlemmer: Styret velges for 2 år av gangen. Leder velges særskilt av årsmøtet. Gjenvalg kan finne sted. Av de 7 i styret skal det være fire leger og skal minimum representere indremedisin, kirurgi og intensivmedisin. Både sykepleier og klinisk ernæringsfysiolog skal være representert i styret.
2 Styret ivaretar foreningens interesser og avgjør løpende saker. Større saker skal legges fram for årsmøtet. Prinsipielle saker skal avgjøres av ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 7 Kontingent
Kontingenten for medlemmer og firmamedlemskap fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.

§ 8 Valgkomité
Valgkomiteen skal bestå av en lege, en sykepleier og en klinisk ernæringsfysiolog.

§ 9 Forretningsorden
Styremøte innkalles av leder eller når 2 styremedlemmer krever det. Styret kan fatte vedtak når 4 styremedlemmer er tilstede etter simpelt flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Styret fører protokoll for sine møter og over sine forhandlinger.

§ 10 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høysete myndighet. Årsmøtet holdes en gang årlig med minst 4 ukers varsel. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst to ukers varsel når styret eller 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan ikke fatte vedtak i andre saker enn de som er oppført på dagsorden.
Alle enkeltmedlemmer har stemmerett på årsmøtet.

§ 11 Lovendringer
Lovendring kan bare vedtas på ordinært årsmøte. Forslag til lovendringer må være innsendt til styre minst 6 uker før ordinært årsmøte og styret må gjøre forslagene kjent for sine medlemmer minst 4 uker før årsmøtet.

Lovendringer krever 2/3 flertall og minst 20 medlemmer tilstede.

§ 12 Oppløsning av foreningen
Styret kan foreslå å oppløse selskapet. Forslaget skal vedtas på ordinært årsmøte. Forslaget skal fremgå av dagsorden. Oppløsning av selskapet krever 2/3 flertall på generalforsamlingen. Årsmøte skal i forbindelse med oppløsning av selskapet vedta hvordan selskapet økonomi skal håndteres.

§ 13 Eksklusjon
Medlemmer som aktivt motarbeider foreningens formål eller aktiv sverter forenings intensjoner kan ikke lenger være medlem. Eksklusjon foretaes av styret med 2/3 flertall

Morten Mowe
06.12.06